Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Internetowy System Aktów Prawnych zawiera - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim dostępny pod adresem http://isap.sejm.gov.pl

Internetowy System Aktów Prawa Miejscowego http://www.prawomiejscowe.pl


VII KADENCJA

- Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomosci na terenie Miasta Dębica - Dz. Urz. Woj. Podk. 2014.3582 z dnia 22 grudnia 2014 r.

- Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/370/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci i zasad poboru opłaty targowej, okreslenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Podk. 2014.3583 z dnia 22 grudnia 2014 r.

 

- Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r.Dz. Urz. Woj. Podk. 2014.3584 z dnia 22 grudnia 2014 r.

 

VI KADENCJA

- Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci - Dz. U. Woj. Podk. Nr 141 poz. 2924 z dnia 28 grudnia 2010 r.

- Uchwała Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dlanauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - Dz. U. Woj. Podk. Nr 10 poz. 254 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

- Uchwała Nr V/18/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Dębica na 2011 rok - tabela nr 1 "Dochody budżetowe na 2011 r." - tabela nr 2 "Wydatki budżetowe na 2011 r." - tabela nr 3 "Wydatki majątkowe na 2011 r." - tabela nr 4 "Przychody i rozchody budżetu miasta w 2011 r." - tabela nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie" - tabela nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" - tabela nr 7 "Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy okreslonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - tabela nr 8 "Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy okreslonych w ustawie prawo ochrony srodowiska" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 15 poz. 362 z dnia 15 lutego 2011 r.

- Uchwała Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnosci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Dębica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowic będzie pomoc publiczną - Dz. U. Woj. Podk. Nr 10 poz. 255 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

- Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płątnego parkowania - Dz. U. Woj. Podk. Nr 9 poz. 220 z dnia 25 stycznia 2011 r.

- Uchwała V/35/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/132/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli - Dz. U. Woj. Podk. Nr 10 poz. 256 z dnia 31 stycznia 2011 r.

- Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Dębica - zalacznik - Dz. U. Woj. Podk. Nr 47 poz. 985 z dnia 11 kwietnia 2011 r.

- Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalrnia opłat za swiadczenia udzielone przez  przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica - Dz. U. Woj. Podk. Nr 73 poz. 1307 z dnia 23 maja 2011 r.

- Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy - Dz. U. Woj. Podk. Nr 59 poz. 1151 z dnia 2 maja 2011 r.

- Uchwała Nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2009 miasta Dębica, obszaru położonego pomiędzy ul. Strumskiego i ul. Kosciuszki w Dębicy - zalacznik nr 1 - zalacznik nr 2 - Dz. U. Woj. Podk. Nr 91 poz. 1510 z dnia 17 czerwca 2011 r.

- Uchwała Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nr 1/2006 Miasta Dębica, obszar w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy - zalacznik nr 1 - zalacznik nr 2 - Dz. U. Woj. Podk. Nr 91 poz. 1511 z dnia 17 czerwca 2011 r.

- Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/447/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy - Dz. U. Woj. Podk. Nr 87 poz. 1455 z dnia 13 czerwca 2011 r.

- Uchwała Nr X/108/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/517/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Dębica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Dębicy - Dz. U. Woj. Podk. Nr 86 poz. 1442 z dnia 10 czerwca 2011 r.

- Uchwała Nr X/109/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Miasta Dębica - Dz. U. Woj. Podk. Nr 80 poz. 1370 z dnia 1 czerwca 2011 r.

- Uchwała Nr XI/118/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy - zalacznik - Dz. U. Woj. Podk. Nr 119 poz. 1815 z dnia 1 sierpnia 2011 r.

- Uchwała Nr XI/123/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży - Dz. U. Woj. Podk. Nr 97 poz. 1596 z dnia 29 czerwca 2011 r.

- Uchwała Nr XI/124/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Dz. U. Woj. Podk. Nr 97 poz. 1597 z dnia 29 czerwca 2011 r.

- Uchwała Nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Dz. U. Woj. Podk. Nr 127 poz. 1900 z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

- Uchwała Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta Dębica - Dz. U. Woj. Podk. Nr 133 poz. 2042 z dnia 22 sierpnia 2011 r.

- Uchwała Nr XV/149/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania - Dz. U. Woj. Podk. Nr 145 poz. 2119 z dnia 8 wrzesnia 2011 r.

- Uchwała Nr XVII/152/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 października 2011 r. w sprawie okreslenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso - Dz. U. Woj. Podk. Nr 171 poz. 2468 z dnia 4 listopada 2011 r. 

- Uchwała Nr XVII/160/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 października 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku - Dz. U. Woj. Podk. Nr 181 poz. 2678 z dnia 24 listopada 2011 r.

- Uchwała Nr XVIII/175/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia stwek podatku od nieruchomosci - Dz. U. Woj. Podk. Nr 176 poz. 2560 z dnia 17 listopada 2011 r.

- Uchwała Nr XVIII/176/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłaty od posiadania psów - Dz. U. Woj. Podk. Nr 176 poz. 2561 z dnia 17 listopada 2011 r.

- Uchwała Nr XVIII/179/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Dębica, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - Dz. U. Woj. Podk. Nr 183 poz. 2705 z dnia 28 listopada 2011 r.

- Uchwała Nr XVIII/180/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Dębica - Dz. U. Woj. Podk. Nr 183 poz. 2706 z dnia 28 listopada 2011 r.

- Uchwała Nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulic Swiętosława i Moscickiego w Dębicy - załącznik nr 1 - załącznik nr 2 - załącznik nr 3 - Dz. U. Woj. Podk. Nr 188 poz. 2945 z dnia 3 grudnia 2011 r.

- Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Dębica na 2012 r. - załącznik_nr_1 "Dotacje udzielane z budżetu Miasta Dębica na 2012 r." - zaółącznik_nr_2 "Dochody oraz wydatki nimi finansowane wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oswiatowych" - Tabela nr 1 "Dochody budżetowe na 2012 r." - Tabela_nr_2 "Wydatki budżetowe na 2012 r." - Tabela_nr_3_" Wydatki majątkowe na 2012 r." -Tabela_nr_4_"Przychody i rozchody budżetu miasta w 2012 r." - Tabela_nr_5_"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie" - Tabela_nr_5_"wydatki_do_budzetu" - Tabela_nr_6_"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" - Tabela nr 7 "Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy okreslonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - Tabela_nr_8_"Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy okreslonych w ustawie prawo ochrony srodowiska" - Dz. U. Woj. Podk. 2012.168 z dnia 30 stycznia 2012 r.

- Uchwała Nr XX/196/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracja na podatek od nieruchomosci, podatek rolnu oraz podatek lesny - Dz. U. Woj. Podk. Nr 209 poz. 3775 z dnia 31 grudnia 2011 r.

- Uchwała Nr XX/216/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy wprowadzonego uchwałą Nr XI/118/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. - Dz. U. Woj. Podk. 2012.26 z dnia 4 stycznia 2012 r.

- Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gmine Miasto Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2012.1061 z dnia 8 maja 2012 r.

- Uchwała Nr XXII/224/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczosci artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby - Dz. U. Woj. Podk. 2012.770 z dnia 30 marca 2012 r.

- Uchwała Nr XXII/225/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie osiągnięć sportowych finansowanych że srodków budżetu Gminy Miasta Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2012.771 z dnia 30 marca 2012 r.

- Uchwała Nr XXII/236/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Miasta Dębica w 2012 r.  - Dz. U. Woj. Podk. 2012.772 z dnia 30 marca 2012 r.

- Uchwała Nr XXIII/241/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/346/2008 z dnia 25 wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2012.1134 z dnia 14 maja 2012 r.

- Uchwała Nr XXVII/284/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy - Dz. U. Woj. Podk. 2012.2257 z dnia 9 listopada 2012 r.

- Uchwała Nr XXVII/291/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Dębica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - załącznik do uchwały Nr XXVII/291/12 - Dz. U. Woj. Podk. 2012.3103 z dnia 11 grudnia 2012 r.

 - Uchwała Nr XXVIII/304/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci - Dz. U. Woj. Podk. 2012.2900 z dnia 7 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/305/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych - Dz. U. Woj. Podk. 2012.2901 z dnia 7 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/306/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłaty od posiadania psów - Dz. U. Woj. Podk. 2012.2902 z dnia 7 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/307/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomosci, podatek rolny oraz podatek lesny - zalacznik nr 1 - zalacznik nr 2 - zalacznik nr 3 - Dz. U. Woj. Podk. 2012.2903 z dnia 7 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/308/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie okreslenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomosci oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomosci i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - załącznik nr 1 - załącznik nr 2 - Dz. U. Woj. Podk. 2012.2904 z dnia 7 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/309/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2012.3269 z dn. 20 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/310/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. U. Woj. Podk. 2012.3270 z dn. 20 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/311/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklarcji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomosci, na których zamieszkują mieszkańcy - Dz. U. Woj. Podk. 2012. 3271 z dn. 20 grudnia 2012 r.

 - Uchwała Nr XXVIII/318/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Dz. U. Woj. Podk. 2012.3141 z dnia 13 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXVIII/319/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Dz. U. Woj. Podk. 2012. 3142 z dnia 13 grudnia 2012 r.

 - Uchwała Nr XXVIII/320/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/215/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2012.3272 z dnia 20 grudnia 2012 r.

 - Uchwała Nr XXIX/325/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012 r. w aprawie BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2012 r. - Dz. U. Woj. Podk. 2012.366 z dnia 18 stycznia 2013 r.

- Uchwała Nr XXIX/332/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu czystosci i porządku na terenie Gminy Miasto Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2013.44 z dnia 3 stycznia 2013 r.

- Uchwała Nr XXIX/333/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zasobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów - Dz. U. Woj. Podk. 2013.45 z dnia 3 stycznia 2013 r.

- Uchwała Nr XXIX/341/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/308/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie okreslenia wzoru formularza na podatek od nieruchomosci oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomosci i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Dz. U. Woj. Podk. 2012.3362 z dnia 24 grudnia 2012 r.

- Uchwała Nr XXX/343/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/89/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym - Dz. U. Woj. Podk. 2013.1450 z dnia 22.03.2013 r.

- Uchwała Nr XXX/347/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Dębica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych -Załącznik do Uchwały Nr XXX/347/13 - Dz. U. Woj. Podk. 2013.1403 z dnia 20 marca 2013 r.

- Uchwała Nr XXXI/360/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/370/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokosci i zasad poboru opłaty targowej, okreslenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso - Dz. U. Woj. Podk. 2013.1914 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

- Uchwała Nr XXXIV/370/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla włascicieli nieruchomosci, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - Dz. U. Woj. Podk. 2013.2473 z dnia 13 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/387/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Miasta Dębica w 2013 r. -  załącznik - Dz. U. Woj. Podk. 2013.2517 z dnia 20 czerwca 2013 r.

- Uchwała Nr XXXV/391/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów - Dz. U. Woj. Podk. 2013.2852 z dnia 26 lipca 2013 r.

- Uchwała Nr XXXVI/393/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na terenie Gminy Miasto Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2013.2970 z dnia 9 sierpnia 2013 r.

- Uchwała Nr XXXVI/395/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - Dz. U. Woj. Podk. 2013.3175 z dnia 11 wrzesnia 2013 r.

- Uchwała Nr XXXVII/404/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/284/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmsitrz Miasta - Dz. U. Woj. Podk. 2013.3388 z dnia 16 października 2013 r.

- Uchwała Nr XXXVII/419/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2003 w Dębicy teren usług publicznych administracji, oswiaty, sportu, mieszkalnictwa oraz komunikacji w rejonie ulic T. Kosciuszki, Kosynierów Racławickich i Rzecznej w Dębicy - Etap A - załącznik_1 - załącznik_2 - załącznik_3  Dz. U. Woj. Podk. 2013.3521 z dnia 5 listopada 2013 r.

- Uchwała Nr XXXIX/444/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Miasta Dębica na 2014 r. - Dz. U. Woj. Podk. 2013.4457 z dnia 30 grudnia 2013 r.

-Uchwała Nr XXXIX/450/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/346/08 z dnia 25 wrzesnia 2008 r. w sprawie lokalizacji i regulaimu targowisk Gminy Miasta Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2014.20 z dnia 3 stycznia 2014 r.

- Uchwała Nr XXXIX/451/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/370/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokosci i zasad poboru opłaty targowej, okreslenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso - Dz. U. Woj. Podk. 2014.248 z dnia 17 stycznia 2014 r.

- Uchwała Nr XXXIX/464/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie okreslenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2014.567 z dnia 11 luty 2014 r.

- Uchwała Nr XL/467/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - Dz. U. Woj. Podk. 2014.4 z dnia 2 stycznia 2014 r.

- Uchwała Nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r. - załączniki -              Dz. U. Woj. Podk. 2014.1147 z dnia 4 kwietnia 2014 r.

 

- Uchwała Nr XLI/472/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/347/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Dębica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1322 z dnia 18 kwietnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uchwała Nr XLI/473/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1243 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

 

 

 

- Uchwała Nr XLI/481/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Miasto Dębica w 2014 r." - załączniki  - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1244 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

 

- Uchwała Nr XLI/485/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu osłonowego dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Miasto Dębica na 2014 r." - oczekuje na publikację

 

- Uchwała Nr XLI/486/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie okreslenia zasad wrotu zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, ze srodków pomocy społecznej - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1328 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

- Uchwała Nr XLI/487/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1245 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

 

- Uchwała Nr XLII/491/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Dębica na 2014 r.  - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1637 z dnia 27 maja 2014 r.

 

- Uchwała Nr XLII/495/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnosci pieniężnych mających charakter cywilno - prawny, przypadających Gminie Miasta Dębicy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach,  których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1740 z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

- Uchwała Nr XLII/502/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Dębicy Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus" - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1741 z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

- Uchwała Nr XLIII/504/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r. - Dz. U. Woj. Podk. 2014.1819 z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

- Uchwała Nr XLIV/521/14 Rady Miejskiej w Dębicy w dniu 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r. - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2047 z dnia 18 lipca 2014 r.

- Uchwała Nr XLIV/523/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany cennika usług przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy wprowadzonego Uchwałą Nr XI/118/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. zmienionego Uchwałą Nr XX/216/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2251 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

- Uchwała Nr XLIV/524/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/291/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Dębica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2252 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

- Uchwała Nr XLIV/525/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/347/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2013 r. z późn. zm. w sprawie podziału Gminy Miasto Dębica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - Dz.U.Woj.Podk. 2014.2253 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

- Uchwała Nr XLV/526/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 5 wrzesnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r. - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2426 z dnia 10 wrzesnia 2014 r.

- Uchwała Nr XLV/534/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 5 wrzesnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębica na lata 2013 - 2017"- Dz. U. woj. Podk. 2014.2477 z dnia 19 wrzesnia 2014 r.

- Uchwała Nr XLV/540/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 5 wrzesnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/347/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2013 r. z późn. zm. w sprawie podziału Gminy Miasto Dębica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji syborczych - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2478 z dnia 19 wrzesnia 2014 r.

- Uchwała Nr XLV/541/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 5 wrzesnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Dębica - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2479 z dnia 19 wrzesnia 2014 r.

- Uchwała Nr XLVI/543/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r.  - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2856 z dnia 4 listopada 2014 r.

- Uchwała Nr XLVI/548/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracja na podatek od nieruchomosci oraz wzoru informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych - Dz. U. Woj. Podk. 2014.3009 z dnia 21 listopada 2014 r.

- Uchwała Nr XLVI/556/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2942 z dnia 14 listopada 2014 r.

- Uchwała Nr XLVI/558/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych - Dz. U. Woj. Podk. 2014.2943 z dnia 14 listopada 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 V KADENCJA

 

 

- Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie okreslenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso - Dz. U. Woj. Podk. Nr 160 poz. 2748 z dnia 30 grudnia 2006 r.

- Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie okreslenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso - Dz. U. Woj. Podk. Nr 5 poz. 163 z dnia 13 luty 2007 r.

- Uchwała Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Dębicy na 2006 r. - Dz. U. Woj. Podk. Nr 69 poz. 1662 z dnia 22 sierpnia 2007 r.

- Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród - Dz. U. Woj. Podk. Nr 110 cz. III poz. 2857 z dnia 17 grudnia 2007 r.

- Uchwała Nr VIII/68/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Dębica czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych - Dz. U. Woj. Podk. Nr 101 poz. 2250 z dnia 3 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica - Dz. U. Woj. Podk. Nr 58 poz. 1462 z dnia 17 lipca 2007 r.

- Uchwała Nr IX/81/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/465/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania - Dz. U. Woj. Podk. Nr 55 poz. 1385 z dnia 6 lipca 2007 r.

 

 - Uchwała Nr XI/111/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/459/06 Rady Miejskiej w Dębicy 2 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków - Dz. U. Woj. Podk. Nr 79 poz. 1793 z dnia 25 wrzesień 2007 r. 

- Uchwała Nr XI/112/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomosci dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje - Dz. U. Woj. Podk. Nr 40 poz. 1048 z dnia 16 maja 2008 r.  

- Uchwała Nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/176/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych - Dz. U. Woj. Podk. Nr 79 poz. 1794 z dnia 25 wrzesnia 2007 r.

Uchwała Nr XII/155/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Centrum" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2066 z dnia 14 listopad 2007 r.

- Uchwała Nr XII/156/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Krakowska - Północ" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2067 z dnia 14 listopada 2007 r.

- Uchwała Nr XII/157/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu "Krakowska - Południe" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2068 z dnia 14 listopada 2007 r.

- Uchwała Nr XII/158/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Słoneczna" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2069 z dnia 14 listopada 2007 r.

 - Uchwala Nr XII/159/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Rzeszowska" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2070 z dnia 14 listopada 2007 r.

- Uchwała Nr XII/160/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Swiętosława" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2071 z dnia 14 listopada 2007 r.

- Uchwała Nr XII/161/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Pana Tadeusza" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2072 z dnia 14 listopada 2007 r.

- Uchwała Nr XII/162/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Kawęczyn" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2073 z dnia 14 listopada 2007 r.

 - Uchwała Nr XII/163/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Mickiewicza" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2074 z dnia 14 listopada 2007 r.

- Uchwała Nr XII/164/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Kępa Wolica" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2075 z dnia 14 listopada 2007 r.

- Uchwała Nr XII/165/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Gawrzyłowa" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 93 poz. 2076 z dnia 14 listopada 2007 r.

 

 - Uchwała Nr XIII/169/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci - Dz. U. Woj. Podk. Nr 110 cz. I poz. 2733 z dnia 17 grudnia 2007 r.

- Uchwała Nr XIII/170/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportu - Dz. U. Woj. Podk. Nr 110 cz. I poz. 2734 z dnia 17 grudnia 2007 r.

- Uchwała Nr XIII/171/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomosci, podatek rolny oraz podatek lesny - Dz. U. Woj. Podk. Nr 110 cz. I poz. 2735 z dnia 17 grudnia 2007 r.

- Uchwała Nr XIII/172/07 Rady Miejsksiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłaty od posiadania psów - Dz. U. Woj. Podk. Nr 110 cz. I poz. 2736 z dnia 17 grudnia 2007 r.

- Uchwała Nr XIII/173/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie okreslenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso - Dz. U. Woj. Podk. Nr 110 cz. I poz. 2737 z dnia 17 grudnia 2007 r.

- Uchwała Nr XIII/174/07  Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/399/05 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 pażdziernika 2005 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XL/542/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 sierpnia 2006 r. - Dz. U. Woj. Podk. Nr 110 cz. I. poz. 2738 z dnia 17 grudnia 2007 r.

 - Uchwała Nr XIV/194/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2008 r. - Załącznik - Dz. U. Woj. Podk. Nr 9 poz. 198 z dnia 12 lutego 2008 r.

- Uchwała Nr XV/229/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2004 Miasta Dębica, obszaru położonego w obrębie ulicy Kawęczyńskiej - Dz. U. Woj. Podk. Nr 14 poz. 323 z dnia 29 luty 2008 r.

- Uchwała Nr XVII/239/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży - Dz. U. Woj. Podk. Nr 31 poz. 782 z dnia 18 kwietnia 2008 r.

- Uchwała Nr XVII/245/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy - Dz. U. Woj. Podk. Nr 31 poz. 763 z dnia 18 kwietnia 2008 r.

- Uchwała Nr XVII/257/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród - Dz. U. Woj. Podk. Nr 40 poz. 1049 z dnia 16 maja 2008 r.

-Uchwała Nr XIX/288/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zaliczenia do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej - miejsca obsługi podróżnych wyposażonego w stanowiska postojowe (MOP) - Dz. U. Woj. Podk. Nr 53 poz. 1417 z dnia 8 lipca 2008 r.

- Uchwała Nr XIX/301/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze srodków pomocy społecznej - Zalacznik "Zasady zwrotu przyznanych swiadczeń" - Dz. U. Woj. Podk. Nr 57 poz. 1477 z dnia 18 lipca 2008 r.

- Uchwała Nr XIX/302/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - Dz. U. Woj. Podk. Nr 57 poz. 1478 z dnia 18 lipca 2008 r.

 

 - Uchwała Nr XXII/346/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowis