Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Uchwały RM - 2009

Sesja XXVII - 20 luty 2009 r.

 

 

Sesja XXVIII - 23 marzec 2009 r.  

Sesja XXIX - 17 kwiecie? 2009 r.

 

Sprawozdanie z wykonania bud?etu Miasta D?bicy za 2008 r.:

 

Cz?sc ogólna

-  Realizacja dochodów

- Dochody bud?etowe wykonanie za 2008r.

- Wykonanie dochodów wg rozdzia?ów na dzie? 31.12.2008r.

- Struktura procentowa dochodów budzetu miasta w 2008r.

- Struktura wydatków bud?etowych

- Wydatki bie??ce realizowane w 2008r.

- Podmioty niepubliczne otrzymuj?ce w 2008r. dotacje z bud?etu miasta na realizacj? zada? gminy

- Wydatki maj?tkowe

- Zadania inwestycyjne realizowane w 2008r.

- Struktura procentowa wydatków bud?etowych miasta w 2008r.

- Wydatki bud?etowe wykonanie za 2008r.

- Wykonanie wydatków w 2008r.

- Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

- Dochody w?asne

- Wykaz jednostek bud?etowych które utworzy?y rachunek dochodów w?asnych oraz zestawienie dochodów w?asnych i wydatków nimi sfinansowanych

- Sprawozdanie z wykonania bud?etu za rok 2008 Miejski Osrodek Kultury

- Wydatki Miejskiego Osrodka Kultury w D?bicy w 2008 r.

- Analiza opisowa dzia?alnosci finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2008r.

- Sprawozdanie z wykonania bud?etu za rok 2008 Muzeum Regionalne w D?bicy

- Spó?ki komunalne

 

 Sesja XXX - 18 maja 2009 r.

 SESJA XXXI - 18 czerwca 2009 r. 

XXXII sesja nadzwyczajna - 2 lipiec 2009

 

 XXXIII sesja nadzwyczajna - 24 wrzesnia 2009

 

XXXIV sesja - 8 pa?dziernika 2009 r.

 

XXXVI nadzwyczajna sesja - 3 listopada 2009 r. 

 

XXXVII  nadzwyczajna sesja - 10 listopada 2009 r.

 

XXXVIII sesja - 30 listopad 2009 r.

XXXIX sesja - 28 grudnia 2009 r.

XL nadzwyczajna sesja - 30 grudnia2009 r.