Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Gospodarowanie odpadami

pszok
Pszok (7) pszok24 pszok3 pszok2

Dębica, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Dębicy

Ogłoszenie – pobierz

Urząd Miejski w Dębicy, Wydział Ochrony Środowiska posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte zgodnie z załączonym wykazem według listy – załącznik nr 1. – pobierz

•          Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia – wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 39 ust. 4 rozporządzenia.

•          Nieodpłatne  przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia – wniosek powinien zawierać elementy wymienione w § 38 ust. 4 rozporządzenia.

•          Sprzedaż – inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane  nabyciem poszczególnych składników mienia mogą dokonać ich zakupu według kolejności zgłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Wniosek o zakup powinien być skierowany do kierownika jednostki i zawierać:

Imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i/lub adres poczty elektronicznej, proponowaną cenę nabycia za poszczególne składniki.

Wnioski muszą zawierać oświadczenie:

„Oświadczam, że osobiście zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu, którym jestem zainteresowany/a i nie będę wnosić zastrzeżeń przy jego odbiorze.”

Sposób składania wniosków

            Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mogą zgłaszać pisemne oferty, podając wykaz przedmiotów (ze wskazaniem nazwy elementu, jego numeru porządkowego oraz inwentarzowego), formę nabycia  i proponowane ceny do dnia 8 września br.:

 - pocztą elektroniczną na adres: lidia.pater@umdebica.pl

- pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Dębicy, Wydział Ochrony Środowiska ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica.

Niepełne dane we wniosku oraz brak odpisu statutu skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

            Zbędne składniki majątku ruchomego można oglądać, po uprzednim zgłoszeniu informacji pocztą elektroniczną na adres: lidia.pater@umdebica.pl lub telefonicznie pod nr 14 6838216.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:30 są:

1.         Tomasz Baran tel. 14 6838216

2.         Lidia Pater – Dachowska tel. 14 6838216.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)już otwarty!

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy miasta Dębicy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie  zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy skrzyżowaniu ul. Drogowców z ul. Przemysłową (obok zakładu gazowniczego)

Jakie odpady można przywieźć do PSZOK-u?

W PSZOK przyjmowane będą zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, popiół i żużel z domowych palenisk. Odpady będą przyjmowane zgodnie z regulaminem PSZOK.

Mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do PSZOK, które będą odebrane nieodpłatnie.

 

Ważne !

Odpady komunalne zebrane selektywnie zostaną przyjęte do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości świadczącego o zamieszkaniu na terenie Miasta Dębica.

 

„GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”

Miasto Dębica podaje terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych dla mieszkańców miasta Dębicy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy w 2019 r.

Harmonogram - stona 1

Harmonogram  - strona 2

Więcej informacji dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 14 68 38 216

 

Deklaracja na obiór odpadów

Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie

Sprawozdanie zerowe

Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 29 marca 2018 r. – procedura kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica

Plan kontroli

Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta Dębica

 

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dla podmiotów zbierających segregowane odpady komunalne z terenu Miasta Dębica

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019

Informacja dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi