Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Druki

Wydział Ochrony Środowiska

Więcej informacji dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska

tel. 14 683 81 27

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne - pdf

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Zgoda na zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o zaświadczenie o braku planu

Wniosek o sporządzenie Planu Miejscowego

Wniosek o zmianę obowiązujacego Planu Miejscowego (Studium)

Pismo składane w trakcie procedury planistycznej

Wydział Podatków i Opłat

I. Informacja dotycząca stosowania formularzy podatkowych

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Dębicy informuje, iż od 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe, ogólnokrajowe formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Nowe wzory są dostępne na stronie internetowej podatki.gov.pl.
Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r., tj. sprzedaż lub zakup nieruchomości miała miejsca od 01 czerwca 2019 r.
Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Dębicy (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał przed 01 lipca 2019 r., tj. w przypadku, gdy np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 01 czerwca 2019 r.

Przypominamy również o obowiązku składania wraz z nowymi formularzami deklaracji oraz informacji na podatki lokalne załączników określonych przez Ministerstwo Finansów.

II. Podatek od nieruchomości:

A) Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.:

 • Informacja na podatek od nieruchomości IN-1
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach podlegających  opodatkowaniu ZIN-1
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach  zwolnionych z opodatkowania ZIN-2
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości  - dane o przedmiotach podlegających  opodatkowaniu  ZDN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości  - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania ZDN-2

B) Druki obowiązujące do 30.06.2019 r.:

 • Informacja na podatek od nieruchomości IPN-1
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący położenia nieruchomości DN-1/A
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący budowli
  DN-1/B
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów zwolnionych z opodatkowania DN-1/Z

C) Stawki

 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- od 2017r. - plik
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- na 2016r. - plik
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- od 2013r. do 2015r. -  plik

D) Wniosek o wydanie zaświadczenia  - plik

III. Podatek rolny:

A) Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.:

 • Informacja o gruntach IR-1
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZIR-1
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania ZIR-2
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3
 • Deklaracja na podatek rolny DR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach  podlegających opodatkowaniu ZDR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania ZDR-2

B) Druki obowiązujące do 30.06.2019 r.:

 • Informacja o gruntach IR-1
 • Deklaracja na podatek rolny DR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny dotyczący położenia gruntów
  DR-1/A

IV. Podatek leśny:

A) Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.:

 • Informacja o lasach IL-1
 • Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZIL-1
 • Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania ZIL-2
 • Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3
 • Deklaracja na podatek leśny DL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZDL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania ZDL-2

B) Druki obowiązujące do 30.06.2019 r.:

 • Informacja o lasach IL-1
 • Deklaracja na podatek leśny DL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny dotyczący położenia gruntów
  DL-1/A

V. Podatek od środków transportowych

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A
 • Uchwała w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2016r. - plik
 • Uchwała w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych od  2013r. do 2015r. plik

VI. Opłata od posiadania psów

 • Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów od 2017 r. - plik
 • Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów - plik
 • Wniosek o wyrejestrowanie psa - plik

 

Wydział Budżetu i Finansów

 
Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Wniosek o wyrażenie zgody na wejście w teren i zajęcie gruntu gminnego dla potrzeb inwestycji - Plik PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - Plik PDF
 • Wniosek o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica - Plik PDF
 • Wniosek o zamianę mieszkania - Plik PDF
 • Zaświadczenie o zarobkach - Plik PDF
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Plik DOC
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  -  Plik PDF
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - Plik PDF

 

Wydział Rozwoju Miasta

Ankieta dotycząca Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miasta Dębica 

Ankieta do mieszkanców domów jednorodzinnych

 • Wniosek udostępnienia informacji publicznej - Plik PDF

 

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

Wniosek CEIDG-1  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pomoc de minimis

1.  Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacja
2. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie  przygotowania zawodowego - plik
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika -  plik
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - plik
5.  Oświadczenie_o_otrzymanej pomocy de_minimis - plik
6. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - plik

7. Klauzula RODO - plik

8. Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim przy ul. Kraszewskiego  - plik

 

 Wydział Promocji
 Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta Dębicy - plik

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej 

 •  Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i _ wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy *) Plik PDF
 • Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego  Plik PDF

  Wniosek na roboty drogowe i umieszczenie urządzenia -
  Plik PDF
 • Wniosek na udostępnienie terenu - Plik PDF
 • Wniosek na zjazd - Plik PDF
 • Wniosek na reklamę - Plik PDF
 • Oświadczenie o dostępie do drogi publicznej - Plik PDF
 • Wniosek o podpięcie do deszczówki - Plik PDF.

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Pełnomocnictwo - Plik Doc

Podanie o odpisy - Plik Doc

 1. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego za granicą.
 2. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.
 3. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą.
 4. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 5. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 6. Pełnomocnictwo do wpisania, uzupełnienia i sprostowania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
 7. Wniosek o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego.
 8. Pełnomocnictwo do odbioru odpisów aktu stanu cywilnego.

 

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

W wyniku uzgodnień wewnątrzresortowych pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Finansów (Departament Administracji Podatkowej i Departament Kontroli Skarbowej), ustalony został pogląd o braku zasadności ujawniania w oświadczeniu majątkowym samorządowego funkcjonariusza publicznego konkretnych dochodów uzyskanych przez jego współmałżonka. Dochodów tych nie wykazuje się w części A pkt VIII oświadczenia majątkowego.

Wyraźnie należy jednak odróżnić kwestie osiągania przez małżonka funkcjonariusza dochodów stanowiących wspólność majątkową od wykazywania konkretnych dochodów współmałżonka w oświadczeniach majątkowych. W przypadku istnienia wspólności ustawowej, osiągane przez małżonka dochody będą miały bowiem bezpośredni wpływ na stan majątkowy pozostającego z nim w związku małżeńskim funkcjonariusza samorządowego, wykazywany w oświadczeniach majątkowych. W takiej sytuacji funkcjonariusz ma obowiązek uwzględnić osiągnięte przez współmałżonka dochody w pozostałych punktach oświadczenia majątkowego, w zależności od stanu faktycznego (np. pkt I – zasoby pieniężne, pkt II. nieruchomości, itp. – bez podania źródła).

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej stanowisko prosi się o jego uwzględnienie przy składaniu oświadczeń majątkowych przez samorządowych funkcjonariuszy publicznych.

Pobierz informacje dotyczące wypełniania oświadczen majatkowych

Do przeglądania druków w  zainstalować program Adobe Acrobat Reader, którego można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta: Plik PDFPlik DOC.
 
Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego

Sprawy:

 • uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
 • udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym