Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

 

Wstęp Deklaracji 

 

Urząd Miejski w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.debica.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-12-14.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Urząd Miejski w Dębicy jest w trakcie realizacji przygotowania nowej Strony,  która będzie spełniała wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal nie został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Wygląd strony

Serwis nie posiada nawigacji ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące, nie ma możliwości zmiana wielkości czcionki, nie zastosowano prawidłowego kontrastu, konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,

Tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,

Nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,

Linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,

Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,

Pułapki klawiaturowe – wykluczone,

Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

Eementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

 

Korzystanie ze skrótów:

Opera (wersja < 12.1):

- Shift + Esc + klawisz dostępu

Chrome / Opera (wersja > 15):

- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)

- Alt + klawisz dostępu (cyfry)

Firefox:

- Shift + Alt + klawisz dostępu

Internet Explorer:

- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

 

Zgodność ze standardami

- HTML 5

- WCAG 2.0 (poziom AA)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Monika Rojek-Kałek – Wydział Promocji, pokój 39, parter budynku,  e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14/ 683-82-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność  architektoniczna

Do budynku prowadzą cztery wejścia, jedno wejście główne od ulicy Kościuszki  oraz trzy wejścia od strony Muzeum Regionalnego. Przed budynkiem, na parkingu zlokalizowanym przed Ratuszem znajdują się  cztery wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (2 w odległości 25 metrów od wejścia głównego i 2 w odległości 50 metrów od wejścia głównego), jedno miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi i jedno miejsce parkingowe dla kobiet w ciąży (oba w odległości 25 metrów od wejścia głównego.  Obok wejścia głównego do budynku (od ulicy Kościuszki) znajdują się dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiające dostanie się na poziom parteru. Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe wejścia do budynku (od strony Muzeum Regionalnego) niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek trzykondygnacyjny z dwoma półpiętrami. Budynek posiada szerokie korytarze, umożliwiające sprawne poruszanie się.  W budynku znajduje się winda, umożliwiająca dostanie się na pierwsze i drugie piętro budynku. Wejście na półpiętro znajdujące się wzwyż piętra drugiego wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym.

Półpiętro zlokalizowane wzwyż piętra pierwszego, na którym zlokalizowane są gabinety Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza, niedostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.14 683 81 60)  możliwość skorzystania ze schodołazu lub  zejścia pracownika na niższą, dostępną  kondygnację.

W razie potrzeby większość spraw w urzędzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich powyżej 16 roku życia. W Urzędzie Miejskim w Dębicy nie ma pętli indukcyjnej.

Na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Brak ograniczeń w zakresie wstępu do budynku osób niepełnosprawnych wraz z psem asystującym. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu Urząd zapewnia bezpłatną  pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby, które wyrażają chęć  skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego , proszone są o zgłoszenie tego faktu  do Urzędu Miejskiego w Dębicy, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:  

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

- drogą elektroniczną: umdebica@um.debica.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

- faksem: 14 683 81 61

- osobiście :Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 

Opis miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

 

Opis dostępności korytarzy, toalety i wind

Parter budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy