Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Uchwały RM - 2013

XXX sesja - 4 marca 2013 r.

 

XXXI sesja nadzwyczajna - 26 marca 2013 r.

 

 XXXII sesja nadzwyczajna - 17 kwietnia 2013 r.

 

XXXIV sesja - 28 maja 2013 r.

 

XXXV sesja - 28 czerwca 2013 r.

 

XXXVI nadzwyczajna sesja - 26 lipca 2013 r.

 

XXXVII sesja - 30 wrzesień 2013 r.

 

 XXXVIII sesja - 6 listopada 2013 r.

 

 XXXIX sesja - 20 grudnia 2013 r.

- Tabela nr 1 "Dochody budżetowe na 2014 r."

- Tabela_nr 2 "Wydatki budżetowe na 2014 r."

- Tabela_nr 3 "Wydatki majątkowe na 2014 r."

- Tabela_nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2014 r."

- Tabela nr_5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie"

- Tabela_nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego"

- Tabela_nr 7 "Dochody i wydatki wynikające z ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy okreslonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"

- Tabela_nr 8 "Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy okreslonych w ustawie o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach"

- Tabela nr_9 "Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy okreslonych w ustawie prawo ochrony srodowiska"

- Załacznik_nr 1 "Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2014 r."

- Załącznik_nr 2 "Dochody oraz wydatki nimi finansowane wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oswiatowych na 2014 r."

- Załącznik_nr 3 "Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Samorządowej na 2014 r."

 

XL sesja nadzwyczajna - 31 grudnia 2013 r.

 

XLI sesja - 31 marca 2014 r.