Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna i dziedzictwa kulturowego, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

 

1. NAZWA PROJEKU:

Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

2. WNIOSKODAWCA/PARTER

Liderem Projektu i Wnioskodawcą jest: Gmina Miasta Dębica.

Partnerami Projektu są: Gmina Dębica i Gmina Żyraków

3. WARTOŚĆ WYDATKÓW OGÓŁEM I KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI

 

Wartość ogółem

Wydatki

Kwalifikowane

Dofinansowanie

Wkład UE

Budżet Państwa

Wkład własny

16 489 486,23

9 134 929,20

7 764 689,76

6 851 196,85zł

(75%)

 

913 492,91zł

(10%)

 

8 724 796,47

4. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Planowany okres realizacji projektu: od 14 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2021 roku

5. CELE  PROJKETU

Cel główny

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do wzmacniania więzi społecznych i ograniczenia wykluczenia społecznego, poprzez stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni i obiektów publicznych służących mieszkańcom.

Bezpośrednie cele projektu (cele szczegółowe):

 • włączenie społeczne osób zamieszkujących obszar rewitalizacji i walka z ubóstwem poprzez stworzenie dobrych warunków do życia, ułatwienia dostępu do usług publicznych oraz umożliwienie aktywizacji tych osób w życiu publicznym;
 • aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 • zmniejszenie skali zjawiska ubóstwa poprzez odtworzenie infrastruktury technicznej, która będzie wspierać i pobudzać aktywność mieszkańców do rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • rozwój oraz poprawa dostępności infrastruktury społecznej;
 • zwiększenie jakości i rozszerzenie usług w zakresie kultury, edukacji, sportu i spędzania czasu wolnego;
 • stworzenie bezpiecznej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni służącej poprawie jakości życia mieszkańców;
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
  w przestrzeniach i budynkach użyteczności publicznej;
 • ukształtowanie estetycznego, bezpiecznego i funkcjonalnego centrum, poprzez modernizację infrastruktury użyteczności publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;
 • zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych;
 • zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i nadanie funkcji społecznych budynkom o złym stanie technicznym.

6. PRZEDMIOT I PRODUKTY PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zmarginalizowanych obszarów, obiektów publicznych i budynków użyteczności publicznej obszarów rewitalizacji Miasta Dębica, Gminy Dębica oraz Gminy Żyraków, mających na celu nadanie nowych lub przywrócenie niegdyś pełnionych funkcji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem/ obiektem.

Zadanie 1: Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz poprawa warunków opieki przedszkolnej poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przedszkola nr 8 w Dębicy wraz z jego otoczeniem

W ramach projektu zostanie wykonana rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego segmentu murowanego budynku, w którym utworzone zostaną dwa nowe oddziały żłobkowe z 48 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 6 oddziałów przedszkolnych. Pomieszczeniom tym nadana zostanie funkcja społeczna i edukacyjna, którym zarządzać będzie Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy.

W nowo wybudowanej części budynku zostaną utworzone dwa nowe oddziały żłobkowe z 48 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 6 oddziałów przedszkolnych. Nowa przestrzeń budynku pełnić będzie funkcję edukacyjną oraz społeczną. Dzięki rozbudowaniu obiektu przedszkola z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, możliwe będzie rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola, która skierowana będzie do tej grupy dzieci. Przedszkole stanowić będzie również przestrzeń i miejsce realizacji zadań i projektów realizowanych w ramach działań EFS.

Zadanie 2: Tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej

W ramach projektu planowane jest odnowienie i przywrócenie do życia terenu Parku Skarbka Borowskiego, czyniąc go atrakcyjniejszym i bezpiecznym miejscem, gdzie mieszkańcy będą chętnie spędzali wolny czas. Park zostanie zagospodarowany do pełnienia funkcji otoczenia przyjaznego mieszkańcom, planowane jest wykonanie siłowni zewnętrznej, budowa nowego pumptracku (toru dla rowerów, rolek, deskorolek), placu zabaw, oświetlenia i monitoringu w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni oraz remont i doposażenie ścieżki edukacyjnej.

W ramach zadania zaplanowano przeznaczenie części obszaru pod wynajem powierzchni pod działalność gastronomiczną – działalność foodtruck’ów. Na wybór podmiotów działalności gospodarczej ogłoszony zostanie przetarg otwarty na ogólnodostępnych i przejrzystych zasadach, na warunkach rynkowych.

Właścicielem powstałej w ramach zadania infrastruktury będzie Miasto Dębica, które będzie ponosić koszty eksploatacyjne. Realizacja projektu wpłynie na poprawę funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni parkowej. Nadane mu zostaną nowe funkcje – społeczna, edukacyjna i rekreacyjna. Poprzez montaż oświetlenia i monitoringu wzrośnie również poczucie bezpieczeństwa na obszarze.

Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni i miejsca do spotkań mieszkańców oraz organizowania wydarzeń, spotkań i projektów w zakresie kultury. Teren parku będzie również miejscem, gdzie realizowane będą zajęcia w ramach działań społecznych i edukacyjnych finansowanych z EFS oraz innych, wynikających ze zdefiniowanych potrzeb społeczności lokalnej. Po realizacji projektu park zyska nowe funkcje: gospodarczą a dzięki strefie edukacyjnej pozwalającej na nadanie obiektowi nowej funkcji – edukacyjnej.

Zadanie 3: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja (w tym energetyczna) mająca na celu poprawę warunków bytowych mieszkańców poprzez poprawę warunków technicznych budynku mieszkalnego: nr 47 (budynek socjalny – własność Gminy Dębica) na działce 3600/79 w obrębie Pustków-Osiedle

Celem zadania nr 3 jest: przywrócenie funkcji społecznych w budynku mieszkalnym oraz utworzenie przestrzeni i warunków pod działalność społeczną, która ma na celu aktywizację zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców,

Rozbudowa i przebudowa budynku obejmować będzie następujące roboty budowlane:

 • poszerzenie, wyburzenie i zamurowanie otworów ściennych w celu montażu stolarki zewnętrznej i wewnętrznej,
 • demontaż starych oraz budowa nowych kominów z wkładek systemowych,
 • demontaż posadzek betonowych,
 • uzupełnienie ubytków w ścianach i stropie,
 • budowa nowych ścian działowych,
 • montaż nadproży,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku wraz z elementami towarzyszącymi,
 • ocieplenie fundamentów i ścian budynku,
 • wykonanie elewacji,
 • wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie stropu
 • wymiana orynnowania,
 • wymiana warstw posadzki w całym budynku,
 • wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania,
 • remont korytarzy,
 • prace wykończeniowe ścian i podłóg,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Po realizacji zadania powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie 243,05 m2, która obejmuje część mieszkalną o powierzchni 167,25 m2 oraz część wspólną 75,80 m2.

Nowo powstałe pomieszczenia służyć będą jako miejsce organizacji projektów i zajęć realizowanych w ramach projektów „miękkich” finansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014–2020, których celem będzie aktywizacja zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Dębica, w szczególności z terenu rewitalizacji.

Prace budowlane bezpośrednio wpłyną na poprawę stanu technicznego obiektu, co przełoży się na jakość życia mieszkańców budynku socjalnego. Działanie wpłynie na ograniczenie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ludności znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i objęcie ich opieką społeczną.

Zadanie 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – granice powiatu – Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle

Zadanie będzie realizowane na odcinku drogi od km 5+200 do km 6+150 o powierzchni betonowej. Droga w stanie istniejącym posiada zmienną szerokość od 5,75 m do 9,0 m wraz z nierównomiernej szerokości chodnikami, poboczami i lokalnymi poszerzeniami. Obecny stan techniczny nawierzchni jest zły i wymaga przebudowy, w celu ułatwienia dostępu do rewitalizowanych powierzchni i obiektów. Ubytki w nawierzchni utrudniają poruszanie się i stanowią przeszkodę przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym również dla osób starszych i chorych. Częściowy brak chodnika stwarza przeszkodę w bezpiecznym poruszaniu się pieszych wzdłuż drogi.

W ramach zadnia zaplanowano:

 • dostosowanie konstrukcji jezdni w celu dostosowania parametrów do zakładanej kategorii ruchu,
 • przebudowę istniejących zjazdów na prywatne posesje,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie nawierzchni drogi, chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • odnowę rowów przydrożnych (oczyszczenie),
 • remont istniejących przepustów,
 • odnowę, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Inwestycja stanowi uzupełninie zaplanowanych działań dotyczących przebudowy budynku socjalnego oraz innych zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. Dzięki zadaniu stworzony zostanie bezpieczny ciąg komunikacyjny do rewitalizowanych obszarów i obiektów. Przebudowa drogi wpłynie również na poprawę wizerunku otoczenia oraz stanu technicznego infrastruktury publicznej. Przebudowana infrastruktura komunikacyjna będzie elementem łączącym wszystkie działania infrastrukturalne, niezbędne do realizacji zaplanowanych działań miękkich. Ponadto dzięki zastosowaniu elementów zabezpieczających poprawi się bezpieczeństwo poruszania pieszych oraz osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Eliminacja ubytków w nawierzchni poprawi płynność poruszania się osobom niepełnosprawnym, z ograniczeniami ruchowymi. Działania takie wpływają na ograniczenia wyeliminowania społecznego osób korzystających z infrastruktury publicznej.

Zadanie 5: Remont pomieszczeń zabytkowego Dworku w Straszęcinie w celu nadania nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i przebudową drogi dojazdowej do rewitalizowanego obiektu

W ramach projektu zostaną wykonane prace remontowe i restauratorskie pomieszczeń Dworku. Utworzonym pomieszczeniom nadana zostanie nowa funkcja społeczna i edukacyjna. Zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół Dworku będąca uzupełnieniem pomieszczeń, gdzie stworzone zostaną warunki do prowadzenia zajęć w ramach projektów finansowanych z EFS .

W wyniku prac budowlanych i adaptacyjnych zostanie stworzona odpowiednia przestrzeń, w której prowadzone będą działania służące aktywizacji mieszkańców, zwiększeniu dostępu do usług społecznych przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych, zapobieganiu marginalizacji oraz zintegrowane i zindywidualizowane programy w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym, szeroki wachlarz kulturalny i rozrywkowy na obszarze rewitalizacji.

Dodatkowo przestrzeń w bezpośrednim otoczeniu Dworku będzie wykorzystywana do prowadzenia cyklicznych „Spotkań z Kulturą” dla osób starszych, co przyczyni się do zwiększenia aktywności i wzrostu integracji międzypokoleniowej.

Głównym celem działalności prowadzonej w budynku Dworku będzie zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji z życia społecznego seniorów z terenu Gminy Żyraków (głównie z obszaru rewitalizacji), poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.

Ponadto w pomieszczeniach będą realizowane działania dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności z powodu ubóstwa i bezrobocia. Będą prowadzone dla nich zajęcia, szkolenia i kursy w ramach projektów finansowanych z EFS.