Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie: 4.4

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:

Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy

 

Krótki opis historii obiektu

Budynek „Sokoła" powstał w 1912 r. z inicjatywy prof. Stanisława Wiśniewskiego, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół". Równolegle z budową siedziby Towarzystwa przystąpiono do zagospodarowania otaczającego terenu, gdzie założono park z kręgielnią, kortem tenisowym i podium dla orkiestry.

W trakcie I wojny światowej budynek uległ znacznej dewastacji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości usunięto i przywrócono budynek do stanu sprzed wojny. W latach międzywojennych budynek „Sokoła" odgrywał znaczną rolę w życiu kulturalnym miasta Dębicy. Odbywały się tutaj przedstawienia teatralne, uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne oraz zebrania polityczne. W czasie II wojny światowej budynek uległ ponownej dewastacji. Po wojnie, dekretem PKWN z 15 grudnia 1946 r. budynek został przejęty na rzecz Skarbu Państwa.

W 1947 r. nastąpiła likwidacja Towarzystwa „Sokół", a pobieżnie wyremontowany budynek przemianowano na „Dom Ludowy". W 1950 r. Zarząd Powiatowy Rady Związków Zawodowych nadał placówce status Powiatowego Domu Kultury, w którym działały zespoły artystyczne, chór, orkiestra, zespoły teatralne oraz biblioteka. W 1952 r. budynek przejęły w dzierżawę Zakłady Mięsne i nastąpiła zmiana nazwy na Zakładowy Dom Kultury.

W 1955 r. budynek przeszedł w zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego i zyskał miano Klubu Fabrycznego. W przejętym budynku, w części północnej nadbudowano piętro, gdzie zorganizowano świetlicę. W budynku rozpoczęło działalność kino związkowe „Gryf". W latach 1968-1970 w czasie kapitalnego remontu palcówka została dodatkowo rozbudowana od strony południowej o piętrowe skrzydło na rzucie prostokąta, przykryte płaskim, betonowym stropodachem.

Zostały wówczas wykonane od strony południowej nowe otwory wejściowe do kina, ze schodami i betonowym zadaszeniem. Pierwotne wejście w elewacji frontowej zostało zamurowane. Wewnątrz budynku, w części przyległej do sali widowiskowej powstała kabina projektorów, wydłużono proscenium, które wcześniej kończyło się na kurtynie.

W 1972 r. dotychczasowy Klub Fabryczny przyjął nazwę Klubu Młodego Technika, który następnie przemianowano w 1985 r. na Dom Kultury „Śnieżka". Otaczający budynek od strony południowej park został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 17.09.1985 r., pozycja rejestru nr A-259. Budynek „Sokoła" został usytuowany we wschodniej części centrum Dębicy wśród zabudowy o charakterze willowym z przełomu XIX i XX w. Elewacja frontowa przebiega wzdłuż ulicy Bojanowskiego, elewacja boczna północna wzdłuż ulicy Kochanowskiego. Od strony zachodniej i południowej budynku zlokalizowano park.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu pod nazwą „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy” jest przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury Śnieżka, położonego na działce numer ewidencyjny 968 obręb 4, przy ul. Bojanowskiego 18 w Dębicy.

Zabytkowa część budynku wpisana jest od 2016 rok, do rejestru zabytków pod nr A-1409 – budynek „Sokoła”. W granicach w/w działki zlokalizowany jest również zabytkowy park wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-259 od 1985 roku.

Cele projektu:

Celem projektu jest przywrócenie roli zabytkowego Domu Kultury Śnieżka, jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego ziemi dębickiej.

Cele szczegółowe to poprawa stanu technicznego budynku oraz funkcjonalności pomieszczeń DK Śnieżka, zabezpieczenie zabytku oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń.

Zakres projektu obejmuje:

  • przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku DK Śnieżka wraz z wyposażeniem- dzięki tym działaniom istniejąca infrastruktura zostanie dostosowana do standardów zapewniających prowadzenie działalności kulturalnej na wysokim poziomie oraz umożliwi jej rozszerzenie o nowe formy edukacji kulturalnej oraz nowe imprezy/wydarzenia, zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;

  • remont generalny zabytkowego fortepianu wpisanego do inwentarza Muzeum Regionalnego w Dębicy pod numerem MRD 3048, w celu jego udostępnienia i wykorzystania, jako atrakcję kulturalną Domu Kultury Śnieżka;

  • zakup i montaż zewnętrznego infokiosku, interaktywnego samoobsługowego punktu informacji. Infokiosk będzie prezentował informację o zabytku oraz ofercie kulturalnej DK Śnieżka;

  • przebudowę chodnika przed wejściem do budynku, znajdującego się w bezpośrednim otoczeniu budynku zabytkowego, w obrębie granic ochrony konserwatorskiej, w celu ułatwienia dostępu do obiektu zabytkowego.

Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie

  • Wartość projektu ogółem: 4 348 849, 50 zł

  • Wydatki kwalifikowane: 3 535 650,00 zł

  • Środki Unii Europejskiej: 2 999 999, 02 zł

  • Wkład własny: 1 348 850, 48 zł

Okres realizacji:

  • IV kwartał 2017 – IV kwartał 2018