Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie: 4.4

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych.

 

Przyczyny realizacji projektu

Budynek Domu Kultury „MORS” został wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku. Powstał
w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy budowlane. W istniejącym stanie Dom Kultury „MORS” jest częścią kompleksu obiektów rekreacyjnych w pobliżu stadionu sportowego LKS IGLOOPOL.. Obiekt pełni rolę kulturalno-oświatową, w którym wyodrębnione są 2 części:

Część 1 – zawierająca salę widowiskową, salę baletową, salę prób i szatnie, pomieszczenie administracyjne i higieniczno-sanitarne. Znajdują się tu również pomieszczenia biblioteki oraz klub muzyczny,

Część 2 – zawierająca pomieszczenia ośrodka terapii dla dzieci niepełnosprawnych.

Obecnie obiekt nie spełnia norm i wymagań technicznych. W wyniku czynności kontrolnych w budynku Domu Kultury MORS w Dębicy przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, budynek zakwalifikowano jako zagrażający życiu ludzi (niespełnienie klasy ogniowej dla elementów takich jak wykładziny podłogowe i ścienne płyty paździerzowe, brak trwałego umocowania foteli, brak oświetlenia awaryjnego nad salą i sceną, brak kurtyny przeciwpożarowej, zbyt długie dojścia ewakuacyjne, niesprawny system sygnalizacji pożarowej itp.)

Bez realizacji projektu, Domowi Kultury MORS grozi zamknięcie.

W obecnym kształcie budynek ma ograniczoną funkcjonalność, polegająca miedzy innymi na: braku orkiestrionu, klimatyzowanej, bezpiecznej sali widowiskowej, nowocześnie wyposażonej sceny, braku garderoby.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury.

Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu infrastruktury kultury DK MORS, zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej dla mieszkańców z terenu Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, zwiększenie potencjału instytucji kultury.

Ogólny zakres projektu

W zakres projektu wchodzą takie roboty jak:

 • przebudowa sali widowiskowej,

 • przebudowa sceny z zapleczem garderobowym artystów,

 • przebudowa holu wejściowego z wszystkimi robotami instalacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania sali,

 • termomodernizacja ściany zewnętrznej na wysokości zaplecza garderobianego sceny,

 • wymiana zadaszenia budynku nad salą widowiskową.

Szczegółowy zakres robót:

 1. Sala widowiskowa i scena:

 • obniżenie poziomu sceny wraz z pomieszczeniami zaplecza garderobianego artystów,

 • wprowadzenie obniżonej fosy orkiestrowej przed sceną przesłanianej do poziomu widowni w czasie jej nie użytkowania,

 • zmiana gabarytów i geometrii widowni amfiteatralnej - podniesienie konstrukcji (cała widownia),

 • budowa widowni amfiteatralnej na całej długości sali widowiskowej,

 • komunikacja zewnętrznej platformy podnoszącej dla osób niepełnosprawnych z ostatnim poziomem widowni,

 • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, oświetlenia scenicznego.

 1. Pozostała część budynku:

 • zmiana gabarytów i układu biegów schodowych w klatce schodowej na zapleczu sceny,

 • wyodrębnienie dodatkowych pomieszczeń przy projektorowni,

 • zmiana przegród ściennych zewnętrznych,

 • demontaż istniejących ścian z płyt PW i wzniesienie w ich miejsce ścian z bloczków gazobetonowych, ocieplonych z zewnątrz warstwą termoizolacyjną (styropian/wełna mineralna) - I etap obejmuje fragment ściany zewnętrznej na długości elewacji wschodniej obejmującej przebudowę pomieszczeń zaplecza garderobianego, sceny oraz nowej klatki schodowej,

 • przebudowa nowego wejścia głównego do budynku wraz z otoczeniem.

 1. Dostawa i montaż wyposażenia:

 • mechanika sceny,

 • oświetlenie sceniczne,

 • nagłośnienie,

 • kurtyna przeciw – pożarowa,

 • fotele.

Planowane efekty realizacji projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, planuje się osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

 • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 szt. ( MOK Dębica),

 • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 1 szt. ( DK MORS),

 • Liczba projektów, w których zostanie sfinansowany koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.,

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. (planowane usprawnienia dla niepełnosprawnych w DK MORS)

Planowanym rezultatem realizacji projektu, w pierwszym roku po zakończeniu realizacji, będzie:

 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w MOK Dębica - 1620 odwiedzin/rok,

 • Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 42000 osoby/ rok.

Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie

 • Wartość projektu: 8 711 110,17 PLN

 • Wydatki kwalifikowane: 7 082 203,39 PLN

 • Dofinansowanie: 5 999 334,47 PLN

 • Wkład własny: 1 082 868,92 PLN

Okres realizacji:

II kwartał 2017 – III kwartał 2018