Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Instalacja systemów energii odnawialnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Czysta energia, Działanie: 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”

Cel i opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

Osiągniecie celu przyczyni się do:

- Zmniejszenia udziału instalacji wykorzystujących nieodnawialne zasoby, w ogólnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich,

- Zwiększenia wykorzystania potencjału rozwojowego związanego z energią słońca i biomasy,

- Zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,

- Zmniejszenia poziomu ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców,

- Poprawy standardu życia mieszkańców (zmniejszenie problemów zdrowotnych, zubożenia społeczeństwa).

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” jest budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii:

  • Instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu przystosowane do współpracy z siecią elektroenergetyczną. W ramach zadania będą również montowane akumulatory energii – zbiorniki ciepłej wody użytkowej, w których akumulowana będzie energia elektryczna zamieniona na energię cieplną w postaci ciepłej wody użytkowej. Do przetwarzania energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych użyte zostaną specjalne grzałki elektryczne ze specjalnym sterownikiem umożliwiającym podgrzew wody z energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną. Rozwiązaniem zapewniającym ciągłość produkcji ciepłej wody użytkowej będzie wyposażenie akumulatora energii w wydają wężownicę umożliwiającą współpracę z kotłem centralnego ogrzewania (podobnie jak w instalacjach kolektorów słonecznych). Łączna liczba 494 szt.

  • Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii cieplnej, służące do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu. Łączna liczba 409 szt.

  • Automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą produkujące ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu. Kotły centralnego ogrzewania będą współpracować z instalacjami kolektorów słonecznych, co zapewni ciągłość produkcji ciepłej wody użytkowej dla budynku w okresie całego roku. Łączna liczba 68 szt.

Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie

  • Wartość projektu ogółem: 15 686 465,58 zł

  • Wydatki kwalifikowane: 14 285 714,29 zł

  • Środki Unii Europejskiej: 10 000 000,00 zł

  • Wkład własny: 5 686 465,58 zł