Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XXXII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Poniedziałek, 07 Grudzień 2020

Sesja-rady1.

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie XXXII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Budżetu Gminy Miasta Dębica na 2021 r.
2. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krasne.
6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica.
7. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Dębica.
8. Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
9. Zmiany Uchwały Nr XVI/163/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 lutego 2017 r.
10. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
12. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
14. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
15. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
16. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
17. Wyznaczenia Aglomeracji Dębica.
18. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Dębica i przekazania do organu regulacyjnego.
19. Zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki”.
20. Ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej przy ulicy Wielopolskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
21. Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązującej kaucji dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Ratuszowej w ramach programu „Mieszkanie Plus”.
22. Zmiany uchwały Nr XXXI/325/2017 z dnia 27 marca 2017 r. W sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/359/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
23. Projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
24. Wyrażenia zgody na rezygnację z zasady pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie przez wspólnika Gminę Miasta Dębica.
25. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dębicy.

IV. Informacja Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej nt. „Analiza działalności finansowej Muzeum Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy.”

V. Informacja Komisji Oświaty o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem kosztów pracowniczych oraz kosztów utrzymania budynków w porównaniu do wysokości otrzymanej subwencji.

VI. Informacja Komisji Kultury z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy nt. korzystania z dotacji z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz informacji o przyznanych stypendiach w zakresie działań kulturalnych.

VII. Informacja Komisji Sportu nt. „Analiza i przedstawienie stanu obiektów sportowych, wniosków złożonych o dofinansowanie i koszty remontu obiektów”.

VII. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Wnioski radnych.

XI. Sprawy różne.

 

Archiwum newsów