Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Poniedziałek, 17 Sierpień 2020

Sesja rady

26 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Dębica za 2019 rok oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
 3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 4. Zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
 5. Niedochodzenia małych kwotowo należności o charakterze cywilno – prawnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przypadających Gminie Miasta Dębica.
 6. Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy.
 7. Zmiany uchwały Nr XIII/186/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica.
 8. Zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy dot. odwieszenia zawieszonego funkcjonowania na terenie Miasta Dębicy strefy płatnego parkowania w związku z ustabilizowaniem się sytuacji kryzysowej spowodowanej chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.
 9. Regulaminów Targowisk Miejskich.
 10. Przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym pod nazwą Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębicy.
 11. Przyjęcia Regulaminu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym pod nazwą Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębicy.
 12. Zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.
 13. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Dębica na rok szkolny 2020/2021.
 14. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 15. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Cmentarnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 16. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 17. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 18. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kraszewskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 19. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 20. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Dębica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
 21. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki nr 849/8 obręb 5 przy ulicy Lwowskiej w Dębicy na okres powyżej 5 lat.
 22. Ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 23. Wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny celowej nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Dębica.
 24. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
 25. Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
 26. Zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
 27. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Słonecznej w Dębicy.
 28. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2020 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Słonecznej w Dębicy.
 29. Powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.
 30. Ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.

VI. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wnioski radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Zamknięcie sesji.

Archiwum newsów