Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020

Czwartek, 17 Sierpień 2017

Dsc05243_2

W celu zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców naszego miasta Urząd Miejski w Dębicy opracował w ramach projektu pn. Zszywanie miasta – przełamywanie barier przestrzennych i społecznych. Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Lokalny Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, który jest kontynuacją dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, podejmowanych w ramach poprzedniego programu rewitalizacji.

Przedmiotowy program jest dokumentem niezbędny do aplikowania o dofinansowanie
z Funduszy Europejskich. Opracowany i przyjęty przez Radę Miejską w Dębicy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 podlega akceptacji przez Komitet Rewitalizacyjny na poziomie wojewódzkim.

Program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych obszarów problemowych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Prace nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku, od opracowania kompleksowej i szczegółowej diagnozy Miasta służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Po zidentyfikowaniu zdegradowanych części miasta, wyznaczone zostały obszary do rewitalizacji, na których koncentrować się będą działania wyprowadzające je ze stanu kryzysowego.

Proces wyznaczania na terenie Miasta obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji zakończy się konsultacjami społecznymi, które trwały od 6 do 16 grudnia 2016 roku.
Opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020 poddany został konsultacjom społecznym od. 26 stycznia do 5 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w biuletynie informacji publicznej pod adresem http://debica.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

W dniu 27 marca 2017 r. Rada Miejska w Dębicy uchwałą nr XXXI/325/2017 przyjęła do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, który został przekazany do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
w  Rzeszowie w celu jego weryfikacji oraz wpisania do wykazu programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Zespół ds. Rewitalizacji dokonał weryfikacji przekazanego LPR zgodnie z wymogami wynikającymi z Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacyjnych w zakresie wsparcia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2 maja 2017 r. zostaliśmy poinformowani o uwagach Zespołu ds. Rewitalizacji do Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020 r. Skorygowany zgodnie z uwagami dokument został przyjęty przez Radę Miejską w dniu 29 maja 2017 r. Uchwałą XXXIV/359/2017 i przekazany do ponownej oceny w dniu 30 maja 2017 r.

W dniu 20 lipca 2017 r. Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 uzyskał pozytywną opinię Zespołu ds. Rewitalizacji, a w dniu 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 327/6984/17 o wpisaniu Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Link do Wykazu: http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja/5435-wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-podkarpackiego

Za opracowanie Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 odpowiedzialne jest konsorcjum – EU-CONSULT” Sp. z o.o. z Gdańska i Grupa BST Sp. z o. o z Katowic, które zostało wyłonione w przeprowadzonym przez Urząd Miejski w Dębicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszelkie zapytania dotyczące LPR proszę kierować do Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości pod nr tel. 14 6838106 lub na adres e-mail: rewitalizacja@umdebica.pl.

commercial photography locations

Diagnoza Miasto Dębica- do konsultacji

Mapa obszar - do konsultacji

Diagnoza - Miasto Dębica po konsultacji

Mapa obszar - po konsultacji

Raport z badań ankietowych

Raport z konsultacji społecznych

LPR Miasta Dębica do konsultacji

Formularz konsultacyjny - Projekt LPR

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przyjęciu LPR

Uchwała w sprawie przyjęcia LPR

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020

Uchwała w sprawie LPR - zmiany

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020 po zmianach

 

Archiwum newsów